Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

·  Στατικές Μελέτες - Δομοστατικός Σχεδιασμός

 

Εκπόνηση Στατικών Μελετών έργων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, συμμείκτων κατασκευών, κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία, Ξύλινων κατασκευών.

-Κτιριακά έργα. Μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, επαγγελματικά & εμπορικά κτίρια.

-Βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις. Μεταλλικά και σύμμεικτα κτίρια.

-Αθλητικές εγκαταστάσεις. Γυμναστήρια, κολυμβητήρια.

-Ειδικά κτίρια και κτίρια με ειδικές απαιτήσεις. Μυκητοειδείς πλάκες, προένταση.

-Γεφυροποιία. Γέφυρες διαφόρων τύπων, υλικών και μεθόδων κατασκευής.

-Τεχνικά έργα οδοποιίας. Οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης.

-Δεξαμενές οπλισμένου σκυροδέματος, εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού

-Χαλύβδινα σιλό αποθήκευσης χύδην υλικών,  χαλύβδινες δεξαμενές αποθήκευσης υγρών.

-Μελέτη ειδικών θεμελιώσεων, βαθιές θεμελιώσεις.

 

·  Στατικός Ανασχεδιασμός - Ενίσχυση Φέροντος οργανισμού

 

Προσεισμικός Έλεγχος Επάρκειας, αποτίμηση φέροντος Οργανισμού - Στατικός Ανασχεδιασμός, Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων. Εφαρμογή Κανονισμού Επεμβάσεων.

 

·  Έκδοση Αδειών Δόμησης - Αδειοδοτήσεις

 

Έκδοση αδειών δόμησης. Έκδοση αδειών εγκατάστασης/λειτουργίας βιομηχανικών & επαγγελματικών χώρων.

 

·  Επίβλεψη – Διαχείριση έργων

 

Επίβλεψη και ποιοτικός έλεγχος της διαδικασίας κατασκευής. Οργάνωση εργοταξίου, χρονοδιάγραμμα, παρακολούθηση κόστους.

 

·  Τακτοποίηση Αυθαιρέτων – Βεβαιώσεις

 

·  Ενεργειακά Πιστοποιητικά